Skip to main content

Forretningsbetingelser

Virksomheden

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Advokatfirmaet Strauss & Garlik, cvr.nr. 27404634, påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik er organiseret som et interessentskab og alle advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik driver virksomhed fra følgende adresser:
Sønder Allé 2, 1. sal, 8000 Aarhus C
Uraniavej 6 8700 Horsens
Tornerosevej 127A, st. tv., 2730 Herlev
Holsteinsgade 19, 8300 Odder

Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan kontaktes således:
Tlf. 8780 1266
Mail: info@advohus.dk

Opgaven

Advokatfirmaet Strauss & Garlik og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

Interessekonflikter

Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem advokatkontorets klienter. Før vi påtager os en opgave, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat. Eventuel afregning vil i så fald ske i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

Identitetsoplysninger

Advokatfirmaet Strauss & Garlik er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger i visse sager.

Honorar

Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår hensyn til:

  • det anvendte tidsforbrug,
  • opgavens kompleksitet,
  • om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres,
  • den betydning, opgaven har for klienten,
  • det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven, og
  • det opnåede resultat.

I vores honorar indgår ikke relevante omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter, transportudgifter mv.
I sager, hvor en advokat er beskikket, fastsætter retten honoraret. Særligt i straffesager redegøres nærmere herfor ved opstart af sagen.
I forbrugerforhold giver Advokatfirmaet Strauss & Garlik klienten oplysninger om honoraret, inden vi påbegynder arbejdet. I øvrige forhold oplyses det, hvis det efterspørges af klienten.

Betaling

Almindeligvis udsteder vi – medmindre andet aftales særskilt – en faktura, når opgaven er afsluttet.
Ved større eller længerevarende opgaver forbeholder vi os retten til at afregne a conto, medmindre andet aftaltes.
Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato og der tillægges moms efter de gældende regler.
Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Forudbetaling og depositum

Vi forbeholder os ret til at afkræve forudbetaling for de udlæg og eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis rimelige rejse- og opholdsudgifter, gebyrer, retsafgifter, oversættelser, skønsmandsudgifter eller lignende, såfremt sagens karakter efter vores skøn nødvendiggør det.
Vi forbeholder os ligeledes ret til at opkræve depositum i forbindelse med sagens opstart og løbende igennem sagen, hvilket indbetales til hel eller delvis dækning af vores honorar. Et eventuelt depositum fastsættes skønsmæssigt ud fra forventet rimeligt honorar i sagen.

Klientmidler

I det omfang vi modtager forudbetaling, depositum eller deponering af omkostninger mv., vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder klienten.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderen dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskydes midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Hvis du både har penge på egne konti og på Advokatfirmaet Strauss & Garliks klientkonto i samme pengeinstitut, kan du derfor kun få dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.
Reglerne er relevante for dig, fordi Advokatfirmaet Strauss & Garliks i forbindelse med behandlingen af din sag i perioder kan have betydelige midler på klientkontoen. Advokatfirmaet Strauss & Garliks har Sparekassen Kronjylland som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales, vil betroede midler vedrørende din sag blive indsat på klientkonto i Sparekassen Kronjylland.
Der gælder særligere regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside www.fs.dk.

Fortrolighed og tavshedspligt

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.
På samme måde er alle vores medarbejdere underlagt tavshedspligt samt omfattet gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.
Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens Advokatfirmaet Strauss & Garlik har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Opbevaring af sager

Advokatfirmaet Strauss & Garlik fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter fysisk i 5 år og elektronisk i mindst 10 år fra sagens afslutning. Dokumenter indhentet som led i kravet om identitetsoplysninger opbevares alene i 5 år fra sagens afslutning.
Opbevaring sker både fysisk og elektronisk. For yderligere oplysninger om opbevaring, sletning, indsigt i data, mv. henvises i øvrigt til vores privatlivspolitik på vores hjemmeside: https://straussoggarlik.dk/om-advokatfirmaet/persondatapolitik/.

Kommunikation

Advokatfirmaet Strauss & Garlik kommunikerer som udgangspunkt ved mail og telefon. Alle vores mails sendes krypteret i det omfang klientens mail kan modtage en sådan.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Advokatfirmaet Strauss & Garlik og klienten, som måtte udspringe af vores rådgivning og/eller disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
Værneting er Retten i Aarhus.
Advokatfirmaet Strauss & Garlik anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klager

Advokatfirmaet Strauss & Garlik følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vi er underlagt og omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.
Vi ønsker i første omgang at løse eventuelle tvister omkring vort arbejde mindeligt mellem parterne, hvorfor klage i den forbindelse kan indgives til cbm@lsalaw.dk.
Såfremt der ikke findes en mindelig løsning på tvisten eller såfremt klage ikke ønskes indgivet direkte til Advokatfirmaet Strauss & Garlik, da kan klage indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, hvortil der kan indhentes yderligere oplysninger på Advokatnævnets hjemmeside: www.advokatnaevnet.dk.
Advokatnævnet behandler tvister omkring salæret størrelse og/eller advokatens adfærd.

Ansvar og forsikringsdækning

Alle advokater hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos HDI Gerling Forsikring. Vores ansvar er i enhver henseende begrænset til DKK 5 mio. pr. opgave og gælder, uanset hvor advokatvirksomheden er blevet udøvet.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.