Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, der overlades til advokatfirmaet.

Sådan udfører Strauss & Garlik opgaven for dig

Advokatfirmaet og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

Advokatfirmaet forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Advokatfirmaet udfører alle opgaver i overensstemmelse med Advokatrådets advokat-etiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

Skriftligt materiale

Advokatfirmaet opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Strauss & Garlik har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Regler om hvidvask

Advokatfirmaet er undergivet reglerne i hvidvask-loven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

Advokatfirmaets rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Aftaleklausuler og/eller værneting

Advokatfirmaet Strauss & Garlik anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Sådan klager du over Advokatfirmaet Strauss & Garlik I/S

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Strauss & Garlik og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Strauss & Garlik advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.