Skip to main content

Peters hovedområde er civile retssager,
især entrepriseret, erstatnings- og forsikringsret

Advokat Peter Blenstrup Nielsen

Advokat (H) – Kontorfællesskab

Uddannet fra Aarhus Universitet i 1987 og efter 1 års værnepligt arbejdet som advokat siden 1988.
Mit hovedområde er civile retssager, og jeg møder ofte i Landsretten i Viborg, ligesom jeg også har ført sager i Østre Landsret, Sø- og Handelsretten samt Højesteret.
Foruden civile retssager har jeg også ført mange voldgiftssager, herunder især vedrørende byggeri.
Mit arbejdsområde indenfor civile retssager er især entrepriseret, erstatnings- og forsikringsret, ligesom jeg i øvrigt også arbejder med selskabsret, bestyrelsesarbejde og overdragelse af fast ejendom.
Jeg har lavet flere artikler, som kan ses på kontorets hjemmeside.

Erstatnings- og forsikringsret

Jeg har arbejdet meget med ejerskifteforsikringer, brandforsikringer, løsøre og opgørelse af løsørekrav, driftstab og bevisforhold, bygningsskader og opgørelse af ejendommes værdi, herunder gennem voldgiftssager om opgørelse af ejendommenes værdi.

Jeg behandler ofte erstatningssager som omfatter mange forskellige krav og sikre ofte klienten aconto erstatning gennem forlig med forsikringsselskaber.

Entrepriseret

Sager om mangler ved fast ejendom, projekteringsfejl, byggeskader herunder syn og skøn, samt samarbejde med bygningssagkyndige om entreprisesagens forløb.
Videre har jeg også arbejdet med stadeforretninger i forbindelse med ophævelse af entreprisekontrakter som følge af misligholdelse.

Arbejdsområder

Ansættelses- og funktionærret
Erstatningsret
Fast ejendom
Forsikringsret
Retssager
Sager med syn og skøn
Selskabsret
Voldgiftssager

Kontakt

  pbn@advohus.dk

26 71 66 04

Afdeling: Aarhus
Sekretær: Susanne Pedersen

FORRETNINGSOPLYSNINGER VEDRØRENDE ADVOKATFIRMAET PETER BLENSTRUP NIELSEN

Advokatfirmaet Peter Blenstrup Nielsen er etableret på følgende adresse: Sønder Allé 3, 1. og 2. sal, 8000 Aarhus C

Kontakt kan ske på telefonnummer +45 86 12 34 99 og på telefaxnummer +45 86 19 32 13 samt på e-mailadressen pbn@advohus.dk og info@advohus.dk.

Firmaets CVR-nummer er: 13393338

Advokatfirmaet Peter Blenstrup Nielsen er drevet som et personligt drevet firma

Firmaet har klientbankkonto i Danske Bank, afdeling Jægergårdsgade, Aarhus.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker ubegrænset, idet Danske Bank er på listen over SIFI-Institutter, som yder statsgaranteret dækning til landets 7 største pengeinstitutter.

Der er for tiden kun tilknyttet Peter Blenstrup Nielsen til Advokatfirmaet Peter Blenstrup Nielsen. Han er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Søren Salomonsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Peter Blenstrup Nielsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Peter Blenstrup Nielsen og/eller utilfredshed med Peter Blenstrup Nielsen adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.